LOCKED OUT TAG
รหัสสินค้า : Tag001
ราคา 80.00 บาท

LOCKED OUT TAG   ใช้แขวนอุปกรณ์เพื่อบอกสถานะ ในการทำงาน เพื่อควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
INFORMATION TAG
CAUTION TAG